Światowy Dzień Monitoringu Wody - Waterpoint system
Zadzwoń: (33) 845 90 83

Światowy Dzień Monitoringu Wody

18 września już od roku 2003 roku jest dniem, w którym zwraca się szczególną uwagę na wodę, zwłaszcza jej jakość i procesy, które wpływają na systematycznie pogarszające się parametry zasobów. Sami niejednokrotnie pisaliśmy w naszych aktualnościach i na profilu FB o tym, jak istotna jest woda dla życia, zdrowia, prawidłowego funkcjonowania każdego żywego organizmu. Tymczasem aż miliard ludzi na świece nie ma bezpośredniego dostępu do tej życiodajnej cieczy, a z każdym rokiem sytuacja przedstawia się bardziej dramatycznie. Z tego właśnie powodu ustanowiono ogólnoświatowe święto, które ma podnosić świadomość ludzi i zachęcać do działań proekologicznych, dzięki którym ma wzrastać czystość naturalnych ujęć i zbiorników. Zaangażowanie w działania na rzecz poprawy stanu zasobów wodnych ma kolejnym pokoleniom przywrócić czyste rzeki, żyjące jeziora, niezanieczyszczone morza i oceany.

dzień monitoringu wody

W Polsce monitoringiem wody zajmuje się Inspekcja Ochrony Środowiska, obejmująca działaniami wody śródlądowe, przejściowe i przybrzeżne. Zadania, które w ramach programu się realizuje to badania i ocena stanu rzek, w tym zbiorników zaporowych, jezior, osadów dennych w rzekach i jeziorach, stanu wód przejściowych i przybrzeżnych, badania elementów hydromorfologicznych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych, wdrażanie wymagań znowelizowanej dyrektywy 2008/105/WE w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej. Wyróżnić można cztery rodzaje monitoringu: diagnostyczny, operacyjny, badawczy i ten prowadzony na obszarach chronionych.

W ramach monitoringu diagnostycznego ustala się stan wód powierzchownych oraz określa, w jaki sposób i w jakim zakresie działalność człowieka ma na to wpływ. Przeprowadza się również ocenę długoterminową, jeśli chodzi o zmiany stanu wód, zarówno tych zależnych od człowieka, jak i tych zachodzących niezależnie oraz opracowuje się przyszłe programy i metody kontroli parametrów. Monitoring operacyjny polega na obserwacji przepływu wód, rejestrowaniu zmian, jakie wdrożone wcześniej programy przyniosły oraz ustaleniu stanów wód powierzchniowych, dla których istniało ryzyko związane z niespełnieniem celów środowiskowych. Monitoring badawczy wyjaśnia, dlaczego nie udało się spełnić powyższych celów środowiskowych, jeżeli dane z pomiarów prowadzonych w ramach diagnozy i operacji nie są wystarczające. Szacowane są również wielkości zanieczyszczeń powstałych przypadkowo i jaki wpływ mogą mieć na stan wód. Ta forma monitoringu ustala również przyczyny rozbieżnych wyników oceny stanu ekologicznego w oparciu o fizykochemiczne i biologiczne badania. Monitoring na obszarach chronionych ustala stan wód powierzchniowych na terenach takich jak Natura 2000, ustala stopień spełnienia wymogów dodatkowych, jakie woda na takim terenie musi spełniać. Dokonuje również oceny oddziaływań, które mogłyby negatywnie wpływać na stan wód, a także kontroluje skuteczność działań już podjętych.

dzień monitoringu wod

Badania opisane powyżej pozwalają walczyć z takimi niebezpiecznymi zjawiskami jak eutrafizacja, czyli proces wzbogacania zbiorników wodnych w fosfor i azot, powodujących żyzność wód. Pomimo że nie brzmi to jak groźny proces, taki niestety jest. Powoduje bowiem bujny rozwój glonów, które jako obumierająca biomasa zabierają tlen potrzebny innym stworzeniom do życia, uwalniając jednocześnie kolejne dawki fosforu i azotu do wody. Życie w cieku i zbiorniku wodnym ubożeje, by w rezultacie zaniknąć w ogóle. 17% powierzchni Bałtyku jest już martwym obszarem! Dlatego działania, o których dziś piszemy to już nie ewentualność, ale konieczność!

My ze swej strony również chcemy dodać cegiełkę. Woda, którą oferujemy Klientom to filtrowana woda kranowa, a w trakcie filtracji pozbywamy się również fosforanów, dzięki czemu woda trafiająca do kanalizacji nie dostarcza dawek pierwiastków, które tak niekorzystnie działają na środowisko i stan wód powierzchniowych.

Zadzwoń