REGULAMIN KONKURSU - Waterpoint system
Zadzwoń: (33) 845 90 83

Wymyśl hasło związane z wodą i wygrywaj nagrody

Regulamin
REGULAMIN KONKURSU

Poniższy regulamin określa warunki konkursu mającego na celu wyłonienie jednej z nadesłanych przez uczestników propozycji oficjalnego hasła reklamowego do wykorzystania w social mediach firmy GRUPA LIBERTA SP. Z O. O., SP.  K.

1. DEFINICJE
„Grupa Liberta SP. Z O.O., SP. K.”
Grupa Liberta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Gazowniczej 5, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5472144223, REGON: 243052632, reprezentowana przez - Idę Wawak

„Konkurs”
Konkurs organizowany przez Grupa Liberta SP. Z O. O., SP. K. na zasadach określonych poniżej;
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
„Uczestnik”
Osoba biorąca udział w Konkursie;

„Hasło”
Oryginalna propozycja hasła opublikowana przez Uczestnika na jednym z portali internetowych, na których organizowany jest Konkurs;

„Nagroda”
Nagroda przewidziana dla Uczestnika, którego hasło zostanie komisyjnie wybrana jako najlepsza;

„Regulamin”
Poniższy regulamin określający warunki Konkursu;

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Organizatorem Konkursu jest Grupa Liberta SP. Z O.O., SP. K.

2.2. Uczestnikiem może być stale zamieszkująca na terenie Polski osoba pełnoletnia, która ma pełną zdolność do czynności prawnych, a za zgodą rodzica lub właściwego opiekuna prawnego również osoba pomiędzy 13. a 18. rokiem życia oraz osoba pełnoletnia, która jest częściowo ubezwłasnowolniona.

2.3. Grupa Liberta SP. Z O.O., SP. K. zaprasza Uczestników do przesyłania propozycji hasła w sposób opisany w Regulaminie w terminie od 15.10.2022 r. do 16.10.2022. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane 22.10.2022 r.

2.4. Hasło uznane za najlepsze zostanie publicznie ogłoszone jako zwycięskie, a Uczestnik odpowiadający za jego nadesłanie będzie uprawniony do otrzymania Nagrody.

2.5. Grupa Liberta SP. Z O.O., SP. K.  skontaktuje się indywidualnie z Uczestnikiem uprawnionym do Nagrody w celu ustalenia szczegółów związanych z jej przyznaniem.

2.6.      Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez portal, za pośrednictwem którego Organizator organizuje Konkurs. Portal nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania Organizatora związane z organizacją Konkursu.

2.7. Publikacja komentarza konkursowego równoznaczna jest z akceptacją niniejszego regulaminu konkursowego. 

3. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

3.1.  Grupa Liberta SP. Z O.O., SP. K. umożliwia Uczestnikom wzięcie udziału w Konkursie drogą elektroniczną, za pośrednictwem  fanpage’a WATERPOINT System na portalu społecznościowym Facebook, którego administratorem są spółka Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą w 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Dublin, D02x525 Irlandia, a także powiązana z nią spółka Meta Platforms, Meta Inc. z siedzibą w One Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone.

3.2.  Zabrania się Uczestnikom dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3.3.  Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z ryzykiem zagrożeń występujących w świecie cyfrowym, które są poza kontrolą Grupa Liberta SP. Z O.O., SP. K. , takich jak phishing czy złośliwe oprogramowanie. O zagrożeniach internetowych i sposobach ich zwalczania można dowiedzieć się więcej na stronach rządowych, np. pod adresem https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/loguj-sie-z-glowa-czyli-jak-bezpiecznie-korzystac-z-internetu lub https://cik.uke.gov.pl/edukacjatop/.

3.4.  Grupa Liberta SP. Z O.O., SP. K.   podejmuje wszelkie rozsądne i proporcjonalne działania i środki techniczne i organizacyjne celem przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z korzystania przez Uczestnika z usług Grupa Liberta SP. Z O.O., SP. K.  świadczonych drogą elektroniczną, w tym dba o bezpieczeństwo danych osobowych Uczestników.

4. ZASADY WSKAZYWANIA PROPOZYCJI NAZWY

4.1. 

4.2. Uczestnicy mogą zgłaszać propozycje hasła drogą elektroniczną, na fanpage’u WATERPOINT System na portalu społecznościowym Facebook.

4.3. Uczestnicy zgłaszający propozycję hasła w komentarzach na portalu społecznościowym powinni ograniczyć się do jednej propozycji hasła na jeden komentarz, przy czym dozwolone jest zamieszczenie przez Uczestnika więcej niż jednego komentarza.

4.4. Komisja powołana przez Prezesa Grupa Liberta SP. Z O.O., SP. K.  będzie oceniać hasła w sposób uznaniowy, biorąc pod uwagę całokształt okoliczności z uwzględnieniem specyfiki branży. Preferowane są nazwy niedługie i wyrażone w języku polskim, jednak Grupa Liberta SP. Z O.O., SP. K., nie wyklucza też innych propozycji haseł. Komisja zwróci też uwagę na element popularności zaproponowanego hasła ocenianego za pośrednictwem liczby otrzymanych „polubień”.

4.5. Ciężar pokrycia normalnych kosztów przyznania Nagrody, w tym kosztów standardowej wysyłki i zapłaty ewentualnego należnego podatku, spoczywa po stronie Grupa Liberta SP. Z O.O., SP. K.

4.6. Zdobywca I miejsca będzie mógł w terminie 14 dni zgłosić się po odbiór Nagrody osobiście lub wskazać adres na terenie Polski do wysyłki Nagrody.
Zdobywcy miejsca od II-V będą proszeni o podanie adresu e-mail lub adresu korespondencyjnego, na który otrzymają voucher kwotowy w postaci kodu na zakupy.

4.7. W razie obiektywnego braku możliwości przyznania Nagrody, np. ze względu na brak kontaktu zwrotnego ze strony zwycięskiego Uczestnika, Nagroda może być przyznana innemu Uczestnikowi.

5. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

5.1. Reklamacje mogą być składane w dowolnej formie, powinny jednak zawierać informacje wymagane do ustalenia odpowiedzialności Grupy Liberta SP. Z O.O., SP. K.,  lub jej braku, a także dane reklamującego potrzebne do rozpatrzenia reklamacji.

5.2. Wszelkie reklamacje będą przez Grupę Liberta SP. Z O.O., SP. K., rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 30 dni.

5.3. Konsument ma prawo do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej oraz powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów, o pomoc w rozstrzygnięciu sporu z Grupa Liberta SP. Z O.O., SP. K. wynikłego w związku z wzięciem udziału w Konkursie.

5.4. Niezależnie od powyższego, Konsumenci mają prawo do dochodzenia pozasądowego rozwiązania sporu za pośrednictwem platformy ODR Komisji Europejskiej dostępnej pod linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

6. DANE OSOBOWE

6.1. Administratorem danych osobowych Uczestników i ich przedstawicieli jest Grupa Liberta SP. Z O.O., SP. K., która będzie przetwarzać ich dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska bądź pseudonimu, a także okoliczności warunkujących udział w Konkursie i podanych przez Uczestnika danych kontaktowych, w celu weryfikacji możliwości brania udziału w Konkursie oraz przeprowadzenia Konkursu i wręczenia Uczestnikowi Nagrody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a także w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Studia takich jak ochrona przed roszczeniami i ich dochodzenie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

6.2. Dane osobowe Uczestników i ich przedstawicieli przetwarzane są w minimalnym zakresie i najkrótszym okresie koniecznym do osiągnięcia celów wskazanych powyżej.

6.3. Dane osobowe Uczestników i ich przedstawicieli mogą być przekazane podmiotom świadczącym na rzecz firmy usługi (np. prawne, księgowe, informatyczne, pocztowe) wymagające posłużenia się tymi danymi osobowymi oraz innym podmiotom w zakresie wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów odrębnych.

6.4. Dane osobowe Uczestników i ich przedstawicieli nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, nie będą także przekazywane przez Grupa Liberta S.P Z O.O., SP. K.,  poza obszar EOG.

6.5.      W ramach interakcji Uczestników z fanpage’m WATERPOINT System na portalu społecznościowym Facebook, danymi osobowymi Uczestników współadministrują Grupa Liberta SP. Z O.O., SP. K.,  oraz Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą w 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Dublin, D02x525 Irlandia, a także powiązana z nią spółka Meta Platforms, Meta Inc. z siedzibą w One Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone. Zasady przetwarzania danych osobowych przez te podmioty znajdują się w ich własnych politykach prywatności dostępnych na ich portalach internetowych. Grupa Liberta SP. Z O.O., SP. K.  nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych przez te podmioty, w tym na ewentualne przekazywanie danych Uczestników poza terytorium EOG.

6.6. Uczestnikom i ich przedstawicielom służyć będzie względem Grupy Liberta SP. Z O.O., SP. K., prawo do dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy Uczestnicy lub ich przedstawiciele uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy prawa.

6.7. Podanie danych osobowych jest konieczne do weryfikacji uprawnienia Uczestnika do wzięcia udziału w Konkursie, a także do wręczenia i późniejszego honorowania Nagrody przez Grupa Liberta SP. Z O.O., SP. K. Podanie danych osobowych wykraczających poza dane potrzebne do osiągnięcia powyższych celów jest dobrowolne.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

7.2. Ewentualnie nieprawidłowości w organizacji Konkursu powinny być niezwłocznie zgłaszane Grupie Liberta SP Z O.O., SP. K., w dowolny sposób.

7.3. Treści publikowane przez Grupa Liberta SP. Z O.O., SP. K., obejmujące zarówno tekst jak i materiały graficzne mogą być chronione prawem, a korzystanie z chronionych treści bez zgody Grupa Liberta SP. Z O.O., SP. K.,  lub innych uprawnionych lub z jej przekroczeniem grozi odpowiedzialnością cywilną lub karną. W razie wątpliwości zaleca się kontakt z Grupa Liberta SP. Z O.O., SP. K.

7.4. Bez uszczerbku dla przepisów przewidujących korzystniejsze rozwiązania dla konsumentów, sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z organizacji Konkursu jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Grupa Liberta SP. Z O.O., SP. K.

7.5. Bez uszczerbku dla praw nabytych, Grupa Liberta SP. Z O.O., SP. K., zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych powodów, w szczególności ze względu na zmianę zakresu, sposobu lub zasad organizacji Konkursu, zmianę przepisów prawa lub ich sposobu interpretacji, konieczność usunięcia wątpliwości lub niejasności, konieczność przeciwdziałania naruszeniom prawa lub Regulaminu, zobowiązanie wynikające z orzeczenia sądu lub innego uprawnionego organu. Zmiany regulaminu będą komunikowane Uczestnikom tymi samymi kanałami, gdzie publikowane są informacje na temat zasad organizacji Konkursu, w szczególności na stronie internetowej www.waterpointsystem.pl, stronie internetowej sklepu www.sklep.waterpointsystem.pl oraz na fanepage’u WATERPOINT System na portalu społecznościowym.

Zadzwoń